1957 Detroit, MI Auto Racer Thomas Milton & Mrs. Ligeski, Secretary Press Photo

Detroit, MI Auto Racer Thomas Milton & Mrs. Ligeski, Secretary. Dated 1957.

This photo measures 8 x 10 in.
Type: Press Photo

Vendor: rf


Pin It