1959 Texas Author Elithe Hamilton Kirkland Press Photo

Texas Author Elithe Hamilton Kirkland. Dated 1959.

This photo measures 8 x 10 in.
Type: Press Photo

Vendor: rf


Pin It